Metzia
הסל שלך עדיין ריק ...

תקנון

 

1.    תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין האתר לבין המשתמש/הגולש/הלקוח אותו רשאי האתר לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר לא יהיה אחראי בשום אופן כלפי המשתמש לגבי הפרת הוראות תקנון זה ו/או ביצוע עוולה כלשהי על ידי משתמש אחר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, השימוש נעשה באחריות המשתמש בלבד.

2.    במידה והחלטת לגלוש באתר ו/או להשתמש בשירותיו ו/או לרכוש דרכו מוצרים הינך מסכים ללא כל תנאי לכל הוראות תקנון זה ועליך להשתמש באתר על פי הוראותיו, על פי ההנחיות שבאתר ובהתאם לכל דין.

3.      רשאים להשתמש באתר כל תושב ישראלי, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה וכן כל אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות. האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לפסול מרכישה באתר משתמשים אשר מתנהגים בצורה שאינה הולמת וכן לבטל את השתתפותם במכירות על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.ישנו צורך שלמשתמש תהיה כתובת דואר אלקטרוני וכן כתובת דואר בישראל. המשלמים בכרטיס אשראי מחויבים שכרטיסם יהא תקף בישראל ושייך לאחת מחברות האשראי: ישראכרט, לאומי כארד או ויזה כ.א.ל. במידה והמשתמש הוא קטין מתחת לגיל 18, או לחלופין הוא מחויב באישור אפוטרופוס לביצוע פעולות, ביצוע פעולה באתר יחשב אישור מצד המשתמש לכך שהתקבל אישור האפוטרופוס.

4.  האתר יציע למכירה מוצרים אשר מחירם יעודכן מידי פעם.

5.    לאתר  יש את הזכות המלאה לשנות את מחירי המוצרים ללא כל הודעה מוקדמת. הגולש מוותר על כל טענה בנוגע לשינוי מחירים.

6.    האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לבטל עסקה ולא לספק את המוצר שהוזמן וזאת בתנאי שיוחזרו כל הכספים ללקוח. בנוסף האתר מתחייב לעדכן את הלקוח בדבר ביטול העסקה לפני תום ימי האספקה המוגדרים למוצר באתר. ללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בדבר ביטול העסקה.

7.      ייתכן שבאתר יוצגו מוצרים ללא מחירים כלל וזאת מסיבות השמורות לאתר.

8.     כל גולש המעוניין לרכוש דרך האתר מחויב להירשם למועדון הלקוחות של האתר. האתר רשאי לפרסם את עצמו ו/או לשלוח כל מידע אחר דרך אמצעי התקשורת שהתקבלו מהגולש בשלב רישומו לאתר. במידה והגולש יבקש להימנע מלקבל מידע זה האתר מתחייב להפסיק את משלוח המידע ללקוח זה. האתר אינו אחראי לתוכן הודעות שסופקו ו/או שמקורן בצד שלישי.

9.    במידה והלקוח יהיה מעוניין לבטל עיסקה, יוכל לעשות זאת במידה שעדיין לא קיבל את המוצר לידיו ועדיין לא עברו 14 ימים מיום ביצוע העיסקה. הלקוח יחויב בדמי ביטול מוסכמים של 5% מערך העסקה אך לא יותר מסכום של 100 ₪. הלקוח יחוייב בדמי המשלוח במידה והמוצר כבר נמצא בדרך אל הלקוח וכן יחוייב הלקוח לשלוח את המוצר על חשבונו לבעלי האתר כשהמוצר תקין וחדש עם אריזה שלמה וסגורה.

10.  האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לבטל כל הזמנה שעל פי שיקול דעתו הבלעדי קיים איזשהו קושי ו/או סיכון לשלוח את המוצר/ים למקום אליו ביקש המשתמש. כמו כן רשאי האתר להגדיר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת אזורים מסויימים כמקומות שהינם מחוץ לטווח המשלוח שלו.

11.  לאתר יש את הזכות המלאה והבלעדית לבטל כל הזמנה במידה ונעשה שינוי כלשהו במחיר, וזאת מכל סיבה שהיא, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעהו/או טענה בקשר לכך.

12.  האתר אינו מתחייב להיות פעיל ו/או קיים בכל עת ו/או ברציפות ו/או ללא תקלות ושמורה לו הזכות להפסיק את פעילותו בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת. המשתמש מוותר בזאת מראש כלפי האתר על כל טענה ו/או תביעה בעניינים אלה.

13.  במידה ואזל המלאי של מוצר מסויים ו/או הסתבר שנפלה טעות במחיר המוצג באתר, רשאי האתר לבטל את המכירה או להגיע עם המשתמש להסכם אחר, הכל לפי בחירת האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. את דבר ביטול המכירה יודיע האתר ללקוח באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני או דואר ישראל או כל אמצעי תקשורת אחר.

14.  התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר.

15.  במידה וקיימים קישורים כלשהם באתר, אין האתר מתחייב שהקישור הנ"ל פעיל וכן אין האתר אחראי לתוכן המוצג בקישורים אלו.

16.  המשתמש יהיה אחראי בלעדית לכל התוצאות שינבעו ממסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או לא מדויקים לרבות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בשל כך.

17.  כל הזכויות על כל המידע המופיע באתר שמורות ל "הגן של שרון". אין רשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בתכנים לרבות תמונות, מלל וכדומה אלא אם כן קיבלתם מראש לידיכם מסמך אישור שחתום על ידי מנהל האתר או "הגן של שרון". האמור בסעיף זה יחול על כל סוג של מידע, תוכן וקניין רוחני בין אם מדובר בעיצוב, גרפיקה, לוגו, סימן מסחרי, אייקון וכדומה.

18.  במידה שתתגלה טעות בתיאור המוצר , יחשב הדבר כ"טעות סופר" ולא יחייב את האתר.

19.  כאשר אמצעי התשלום הינו רכישה טלפונית מחוייב הלקוח לספק את אמצעי התשלום לחיוב לבעלי האתר. לבעלי האתר תהיה את הזכות המלאה לדרוש את מלוא הכסף בעבור המוצר/מוצרים שהוזמנו.

20. משלוח המוצרים הוא באמצעות גורם שלישי. במידה ויחול עיכוב במשלוח כתוצאה מתקלות אצל הגורם השלישי, לא יהא האתר אחראי לתקלות אלה.

21.  כל פעולות האתר הנרשמות במחשב יהוו ראיה לנכונות ביצוע הפעולות.

22.  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לשימוש ו/או מכירה באתר יהיה בית משפט השלום בחדרה ו/או בית המשפט המחוזי בחיפה, לפי העניין. הדין החל על כל שימוש ו/או הזמנה באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.